Privacy

Polityka Prywatności

Oświadczenie o ochronie danych (SOFTPROM.COM)

Ochrona Twoich danych osobowych jest dla nas szczególnie ważna. Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z obowiązującymi krajowymi przepisami prawnymi dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z podstawowym rozporządzeniem o ochronie danych (DSGVO) i właściwą dla danego kraju ustawą o ochronie danych (DSG), która obowiązuje nas w Austrii. W niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności informujemy Cię o przetwarzaniu danych osobowych przez Softprom Distribution GmbH i przysługujących Ci prawach.

Możesz skontaktować się z nami pod następującymi danymi kontaktowymi:

SOFTPROM Distribution GmbH, Graben 19, 1010 Wiedeń, Austria

Kom: +43 664 583374, Tel/Fax: +43 664 4025617

Adres kontaktowy w sprawach dotyczących ochrony danych: datenschutz@softprom.com

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych.

Przetwarzanie danych osobowych w naszej firmie jest zgodne z przepisami DSGVO, DSG oraz wszystkimi innymi obowiązującymi wymogami prawnymi.

Wykorzystujemy dane osobowe do inicjowania działalności gospodarczej, wypełniania zobowiązań umownych i prawnych, rozliczania, realizacji stosunku umownego, oferowania produktów i usług oraz wzmacniania relacji z klientami, co może obejmować również przetwarzanie w celach marketingowych i reklamy bezpośredniej. Ponadto dane osobowe naszych pracowników są wykorzystywane w kontekście stosunku pracy i rozliczeń. Wykorzystywanie do monitorowania wydajności jest wyraźnie zabronione.

Twoja zgoda stanowi również przepis dotyczący zezwolenia na ochronę danych. W tym miejscu poinformujemy Cię o celach przetwarzania danych oraz o prawie do odstąpienia od umowy. Jeżeli zgoda dotyczy również przetwarzania szczególnych kategorii danych osobowych, wyraźnie poinformujemy Cię w zgodzie z art. 88 ust. 1 DSG-VO.

Przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych w rozumieniu art. 9 ust. 1 DSGVO będzie miało miejsce tylko wtedy, gdy jest to konieczne ze względu na przepisy prawa i nie ma powodu, aby zakładać, że Twój uzasadniony interes w wykluczeniu przetwarzania przeważa nad art. 88 ust. 1 DSGVO.

Twoje prawa jako osoby, której dane dotyczą

Niniejszym informujemy Cię o Twoich prawach jako osoby, której dane dotyczą. Prawa te zostały określone w art. 15 - 22 DSGVO i obejmują:

- Prawo do informacji (art. 15 DSGVO),

- Prawo do odwołania (art. 17 DSGVO),

- Prawo do sprostowania (art. 16 DSGVO),

- Prawo do przenoszenia danych (art. 20 DSGVO),

- Prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 DSGVO),

- Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 DSGVO)

Aby skorzystać z tych praw, prosimy o kontakt datenschutz@softprom.com

To samo dotyczy sytuacji, gdy masz jakiekolwiek pytania dotyczące przetwarzania danych w naszej firmie lub jeśli uważasz, że przetwarzanie Twoich danych narusza przepisy o ochronie danych lub że Twoje roszczenia wynikające z przepisów o ochronie danych zostały w jakikolwiek inny sposób naruszone.

W każdym przypadku masz prawo odwołać się do właściwego organu nadzorczego w Austrii (https://www.dsb.gv.at).

 

Prawo do sprzeciwu

Jeżeli przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu marketingu bezpośredniego, masz prawo w dowolnym momencie i bez podania przyczyny wnieść sprzeciw wobec tego przetwarzania. Jeśli sprzeciwisz się przetwarzaniu w celach marketingu bezpośredniego, nie będziemy już przetwarzać Twoich danych osobowych w tych celach.

W przypadku, gdy przetwarzamy Twoje dane w celu zabezpieczenia uzasadnionych interesów, możesz w dowolnym momencie sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu z przyczyn wynikających z Twojej szczególnej sytuacji. Nie będziemy już wówczas przetwarzać Twoich danych osobowych, chyba że będziemy w stanie udowodnić istotne powody przetwarzania, które są godne ochrony, które przeważają nad Twoimi interesami, prawami i wolnościami lub przetwarzanie służy dochodzeniu, wykonywaniu lub obronie roszczeń prawnych.

Sprzeciw jest bezpłatny i może być złożony w dowolnej formie. Jeśli to możliwe, użyj następującego adresu e-mail: datenschutz@softprom.com.

Przekazywanie osobom trzecim

Twoje dane będziemy przekazywać stronom trzecim wyłącznie w zakresie przepisów ustawowych lub za odpowiednią zgodą. W przeciwnym razie Twoje dane nie będą przekazywane podmiotom trzecim, chyba że jesteśmy do tego zobowiązani na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa (przekazywanie organom zewnętrznym, takim jak organy nadzorcze lub organy ścigania karnego).

 

Przekazanie danych z kraju trzeciego

Przekazywanie danych do krajów trzecich (poza Unię Europejską) odbywa się tylko w zakresie, w jakim jest to konieczne do wykonania zobowiązania umownego, nakazanego przez prawo lub jeśli wyraziłeś na to zgodę.

Czas przechowywania danych

Przechowujemy Twoje dane tak długo, jak są one potrzebne do danego celu przetwarzania. Należy pamiętać, że liczne okresy przechowywania oznaczają, że dane muszą być nadal przechowywane. Dotyczy to w szczególności obowiązków przechowywania z zakresu prawa handlowego lub prawa podatkowego (np. Kodeks handlowy, Ordynacja podatkowa itp.). Jeśli nie ma dalszych obowiązków w zakresie przechowywania, dane zostaną usunięte.

Ponadto możemy przechowywać dane, jeśli wyraziłeś na to zgodę lub jeśli pojawią się spory prawne, które są nam potrzebne jako dowód do egzekwowania lub obrony roszczeń prawnych lub w ramach ustawowych okresów przedawnienia.

Bezpieczna transmisja Twoich danych

Aby jak najlepiej chronić przechowywane u nas dane przed przypadkową lub celową manipulacją, utratą, zniszczeniem lub dostępem osób nieuprawnionych, stosujemy odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa. Są one stale sprawdzane i dostosowywane do stanu techniki.

Wymiana danych za pośrednictwem naszej strony internetowej jest szyfrowana. Na naszej stronie internetowej oferujemy HTTPS jako protokół transmisji, przy czym stosowane są aktualne protokoły szyfrowania. Na życzenie możemy również zaoferować różne warianty szyfrowania do komunikacji za pośrednictwem poczty elektronicznej i przesyłania wrażliwych danych. Skontaktuj się z nami w tym celu

Logowanie

Gdy odwiedzasz naszą stronę internetową, automatycznie zbierane są następujące informacje:

  • Typ przeglądarki/wersja przeglądarki
  • Używany system operacyjny
  • URL strony odsyłającej
  • Nazwa hosta komputera uzyskującego dostęp
  • Czas żądania serwera

Ze względów bezpieczeństwa technicznego, w szczególności w celu uniemożliwienia ataków na nasz serwer internetowy, dane te są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Dane te nie będą łączone z innymi danymi. Zastrzegamy sobie jednak prawo do późniejszej analizy tych danych, jeśli mamy konkretne oznaki nielegalnego użycia.